GDPR

USLOVI ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

MERTEL RG EVENTS GMBH sa sedištem na adresi Karl-Farkas-Gasse 18, 1030 Beč. – okrug grada Beča Beča, MB kompanije: 388169 m, (u daljem tekstu „MERTEL RG EVENTS GMBH“), kao kontrolor, obrađuje podatke o ličnosti subjekata podataka u skladu sa važećim zakonskim propisima, posebno Uredbom (EU ) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade podataka o ličnosti i slobodnom kretanju tih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EK (u daljem tekstu kao „Opšta uredba o zaštiti podataka“) i Zakon br. 18/2018 o zaštiti podataka o ličnosti i o izmenama i dopunama određenih akata (u daljem tekstu „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“).
Zaštita podataka o ličnosti naših kupaca i drugih pojedinaca nam je veoma važna. Ovi uslovi sadrže informacije o načinu, obimu, svrsi i periodu za obradu vaših podataka o ličnosti.

I. KONTROLOR

Kontrolor koji obrađuje vaše podatke o ličnosti je naša kompanija - MERTEL RG EVENTS GMBH, sa sedištem na adresi Karl-Farkas-Gasse 18, 1030 Beč, MB kompanije: 388169 m.

II. OBIM, PRAVNA OSNOVA I SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u skladu sa važećim zakonskim propisima i na osnovu pravnih osnova prema važećim zakonskim propisima, uz vaš pristanak ili bez vašeg pristanka.
Obrada podataka o ličnosti uz vaš pristanak:
1. Distribucija marketinških materijala
a) obim podataka o ličnosti:
- ime, prezime, imejl adresa, telefonski broj i, ako je primenjivo, matični broj kompanije, ako ste individualni preduzetnik (samostalni posao)
b) pravna osnova:
- obradu na osnovu vaše saglasnosti kao subjekta podataka u skladu sa članom 6. stav 1., tačka a) GDPR-a
c) svrha:
- marketinške svrhe
2. Otvaranje i održavanje korisničkog računa
a) obim podataka o ličnosti:
- ime, prezime, imejl adresa, telefonski broj, adresa, istorija poslovanja ili faks, naziv kompanije, matični broj kompanije, poreski broj, druga adresa
b) pravna osnova:
- obradu na osnovu vaše saglasnosti kao subjekta podataka u skladu sa članom 6. stav 1., tačka a) GDPR-a
c) svrha:
- pružanje usluge korisničkog naloga

3. Registracija lica koja traže posao
a) obim podataka o ličnosti:
- ime, prezime, imejl adresa, telefonski broj, stečeno visoko obrazovanje i, po potrebi, ostale informacije navedene u odgovoru ili odgovoru na ponudu za posao
c) pravna osnova:
- obradu na osnovu vaše saglasnosti kao subjekta podataka u skladu sa članom 6. stav 1., tačka a) GDPR-a
c) svrha:
- uključivanje u proces selekcije

Obrada podataka o linosti bez vašeg pristanka:
1. Izvršenje ugovora, uključujući rešavanje bilo kakvih žalbi
a) obim podataka o ličnosti:
- osnovne informacije koje uključuju vaše ime i prezime, adresu i, ako je primenljivo, matični broj, poreski broj, PDV broj, ako ste individualni preduzetnik (samostalni posao),
- kontakt podaci koji uključuju vašu imejl adresu, telefonski broj ili adresu kontakta,
- podaci o transakcijama, posebno informacije o vašim plaćanjima i načinima plaćanja,
- ostali podaci navedeni u narudžbenom obliku,
- zapise o imejl komunikaciji ili drugoj komunikaciji u elektronskom ili drugom pisanom obliku.
b) pravna osnova:
- obrada podataka o ličnosti je neophodna
za izvršenje ugovora čiji je subjekt podataka strana ili radi preduzimanja koraka na zahtev subjekta podataka pre zaključivanja ugovora u skladu sa članom 6. stav 1. tačka b) GDPR-a
- obrada je neophodna za poštivanje zakonske obaveze kontrolora u skladu sa članom 6, stav 1, tačka c) GDPR-a
c) svrha:
- ostvarivanje i izvršavanje prava i obaveza zasnovanih na ugovornom ili predugovornom odnosu
2. Računovodstvene i poreske svrhe
a) obim podataka o ličnosti:
- podatke o naplati koji uključuju vaše ime i prezime, adresu, matični broj kompanije, poreski broj i, ako je primenljivo, PDV broj ako ste individualni preduzetnik (samostalni posao),
b) pravna osnova:
- obrada je neophodna za poštivanje zakonske obaveze kontrolora u skladu sa članom 6, stav 1, tačka c) GDPR-a
c) svrha:
- knjigovodstvene i poreske evidencije
3. Povrat neplaćenih dospelih potraživanja
a) obim podataka o ličnosti:
- svi lični podaci navedeni u vezi sa izvršenjem ugovora u skladu sa tačkom 1
b) pravna osnova:
- obrada je potrebna u svrhu legitimnih interesa koje sledi kontrolor u skladu sa članom 6, stav 1, tačka f) GDPR-a
c) svrha:
- pravilno izvršavanje novčanih obaveza koje proističu iz ugovornog odnosa

4. Obrada poruka poslatih preko kontakt formulara
a) obim podataka o ličnosti:
- ime i prezime, imejl adresa ili drugi podaci navedeni u kontakt formularu
b) pravna osnova:
- obrada podataka o ličnosti je neophodna
za izvršenje ugovora čiji je subjekt podataka strana ili radi preduzimanja koraka na zahtev subjekta podataka pre zaključivanja ugovora u skladu sa članom 6. stav 1. tačka b) GDPR-a
- obrada je potrebna u svrhu legitimnih interesa koje sledi kontrolor u skladu sa članom 6, stav 1, tačka f) GDPR-a
c) svrha:
- promocija prodaje i komunikacija sa potencijalnim kupcima

5. Kontaktirajte telefon i imejl
a) obim podataka o ličnosti:
- informacije koje nam dajete telefonom ili imejlom
b) pravna osnova:
- obradu u skladu sa specifičnim sadržajem vaše notifikacije
- obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje sledi kontrolor ili treća strana u skladu sa članom 6, stav 1, tačka f) GDPR-a
c) svrha:
- promocija prodaje i komunikacija sa potencijalnim kupcima

6. Sistem kamera koji funkcioniše u kancelariji i na parkingu, kao i na terenima oko kancelarije i parkinga
a) obim podataka o ličnosti:
- vizuelni i audio snimci
b) pravna osnova:
- obrada je potrebna u svrhu legitimnih interesa koje sledi kontrolor u skladu sa članom 6, stav 1, tačka f) GDPR-a
c) svrha:
- zaštita imovine

7. Pregledavanje veb stranice
a) obim podataka o ličnosti:
- datum i vreme
b) pravna osnova:
- obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje sledi kontrolor ili treća strana u skladu sa članom 6, stav 1, tačka f) GDPR-a
c) svrha:
- statistika
8. Saradnja sa javnim organima
a) obim podataka o ličnosti:
- svi podaci o ličnosti koje traži javno telo
b) pravna osnova:
- obrada je neophodna za poštivanje zakonske obaveze kontrolora u skladu sa članom 6, stav 1, tačka c) GDPR-a
c) svrha:
- u skladu sa specifičnim zahtevima javnog organa

III. KATEGORIJE PRIMALACA PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke olinosti pružamo samo u opravdanim slučajevima i u potrebnoj meri sledećim kategorijama primalaca:
a) kurirske i transportne kompanije
b) dobavljači i pružaoci usluga
c) računovodstvene kancelarije, revizori i poreski savetnici
d) pružaoci IT usluga
e) advokatske kancelarije, agencije za naplatu, sudovi i javni izvršioci
f) državne vlasti, uključujući agencije javnih izvršilaca
g) eksterni pružaoci usluga unutar korporativne mreže
Vaše podatke o ličnosti dobijamo iz sledećih izvora:
a) podatke o ličnosti ste nam pružili kao subjekt podataka; ili
b) podatke o ličnosti smo dobili u određenim opravdanim slučajevima iz javnih izvora, lista i registara (kao što su registar kompanija, registar obrta, itd.).
Naša kompanija ne prenosi vaše podatke o ličnosti u treće zemlje (zemlje koje nisu članice EU) ili međunarodne organizacije.

IV. PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Ako subjekt podataka daje saglasnost u skladu sa članom 6. stav 1. tačka tačka a) GDPR-a, obrađujemo vaše podatke o ličnosti dok ne povučete svoj pristanak, ali najduže pet godina nakon što ga date.
U slučaju izvršenja ugovora prema članu 6, stav 1, tačka b) GDPR-a, obrađujemo vaše podatke o ličnosti tokom trajanja ugovornog odnosa, uključujući garantni rok, uslove žalbe i rok zastarevanja bilo kog od naših ili vaših srodnih zahteva.
U slučaju poštivanja zakonske obaveze u skladu sa članom 6. stav 1. tačka c) GDPR-a, vaše podatke o ličnosti obrađujemo tokom određenog vremenskog perioda, prema posebnim zakonskim propisima.
U slučaju legitimnog interesa u skladu sa članom 6. stav 1. tačka f) GDPR-a, obrađujemo vaše podatke o ličnosti tokom trajanja legitimnog interesa, zavisno od posebne svrhe obrade podataka o ličnosti.

V. VAŠA PRAVA KAO SUBJEKTA PODATAKA

Što se tiče vaših podataka o ličnosti, imate sledeća prava koja smo u vezi sa vama spremni da ispunimo:
1) Imate pravo da od naše kompanije dobijete potvrdu o tome da li se vaši podaci o ličnosti obrađuju ili ne, i, gde je to slučaj, pristup podacima o ličnosti i sledećim informacijama:
a) svrhe obrade;
b) kategorije spomenutih podataka o ličnosti;
c) primaoci ili kategorije primalaca kojima su podaci o ličnosti bili ili će biti otkriveni, posebno primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
d) gde je to moguće, predviđeni period za koji će se podaci o ličnosti čuvati, ili, ako nije moguće, kriterijume korišćene za utvrđivanje tog perioda;
e) postojanje prava da od naše kompanije zatražite ispravku ili brisanje vaših podataka o ličnosti, ograničenje obrade, pravo prigovora takvoj obradi i pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu;
f) gde podaci o lčnosti nisu prikupljeni od vas kao subjekta podataka, sve raspoložive informacije o njihovom izvoru;
g) postojanje automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje iz člana 22. stav 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o uključenoj logici, kao i značaju i predviđenim posledicama takve obrade za vas kao subjekta podataka;
h) o odgovarajućim zaštitnim merama u skladu sa članom 46 GDPR-a koji se odnose na prenos, pod uslovom da se vaši podaci o ličnosti prenesu u treću zemlju ili u neku međunarodnu organizaciju.
Ako podnesete zahtev elektronskim putem, pružićemo vam informacije u najčešće korišćenom elektronskom formatu, osim ako vi drugačije ne zatražite.
Obezbedićemo vam kopiju podataka o linosti u obradi. Za sve daljnje kopije koje ste tražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova. Pravo na dobijanje kopije ne utiče negativno na prava i slobode drugih.
2) Imate pravo na ispravku vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo ukoliko su vaši podaci o ličnosti netačni ili nepotpuni ili su promenjeni. Kontaktirajte nas i mi ćemo ih ispraviti bez nepotrebnog odlaganja.
3) Imate pravo na brisanje podataka o ličnosti ako:
a) podaci o ličnosti više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
b) ste povukli svoj pristanak na kom se zasniva obrada i gde ne postoji drugi pravni osnov za obradu;
c) imate prigovor da podležete donošenju odluka na osnovu automatizovane obrade vaših podataka o ličnosti i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu ili ste uložili prigovor na obradu vaših podataka oličnosti u svrhu direktnog marketinga;
d) su podaci o ličnosti nezakonito obrađeni;
e) se podaci o ličnosti moraju izbrisati radi poštivanja zakonske obaveze prema zakonima Unije ili državama članicama kojima kontrolor podleže;
f) su podaci o ličnosti prikupljeni u odnosu na ponudu usluga informacionog društva.
Ako smo vaše podatke o ličnosti učinili javnim i obavezni smo da ih obrišemo, vodeći računa o dostupnoj tehnologiji i troškovima implementacije, preduzećemo razumne korake, uključujući tehničke mere, kako bismo obavestili kontrolore koji obrađuju vaše podatke o ličnosti da ste zatražili da ti kontrolori uklone bilo koje veze do, ili kopiju ili replikaciju tih podataka o ličnosti.
Navedena prava nemate u meri u kojoj je potrebna obrada:
a) za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja;
b) za poštovanje zakonske obaveze koja zahteva obradu prema zakonima Unije ili državama članicama kojima je naša kompanija podložna ili za izvršavanje zadatka obavljenih u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlašćenja odobrenih našoj kompaniji;
c) javni interes za oblast javnog zdravlja u skladu sa članom 9 stav 2, tačke h) i i) kao i članom 9 stav 3 GDPR-a;
d) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u naučne ili istorijske svrhe istraživanja ili u statističke svrhe u skladu sa članom 89. stav 1. GDPR-a u meri u kojoj će pravo na brisanje verovatno biti nemoguće ili ozbiljno narušiti ostvarivanje ciljeva te obrade; ili
e) za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva
4) Imate pravo na ograničenje obrade, pod uslovom da:
a) osporavate tačnosti vaših podataka o ličnosti u periodu koji omogućava našoj kompaniji da proveri tačnost vaših podataka o ličnosti;
b) obrada je protivzakonita i vi se protivite brisanju vaših podataka o ličnosti i umesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe;
c) vaši podaci o ličnosti više nisu potrebni za obradu, ali se od vas kao subjekta podataka traže radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva;
d) ste uložili prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u skladu sa članom 21. stav 1. GDPR-a do provere da li legitimni razlozi naše kompanije nadmašuju vaše legitimne razloge kao subjekta podataka.
Ako je obrada ograničena, takvi podaci o ličnosti se, osim skladištenja, obrađuju samo uz vaš pristanak ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili radi zaštite prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili iz razloga od važnog javnog interesa Unije ili države članice.
Bićete obavešteni pre ukidanja ograničenja za obradu.
5) Imate pravo na prenosivost podataka koji se odnose na vas koje ste nam dostavili ili drugom kontroloru u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu bez našeg ometanja, gde:
a) se obrada zasniva na vašoj saglasnosti u skladu sa članom 6, stav 1, tačka a) GDPR-a ili članom 9, stav 2, tačka a) GDPR-a ili na izvršavanju ugovora u skladu sa članom 6, stav 1 , tačka b) GDPR-a; i
b) se obrada se vrši automatizovanim putem.
Imate pravo da se podaci o ličnosti direktno od naše kompanije prenesu preko kontrolora drugom kontroloru, gde je to tehnički izvodljivo.
Pravo na prenosivost podataka ne sme negativno uticati na prava i slobode drugih.
6) Imate pravo prigovora na obradu vaših podataka o ličnosti koje naša kompanija sprovodi na osnovu člana 6. stav 1. tačka e) GDPR-a ili člana 6. stav 1., tačka f) GDPR-a, uključujući profilisanje na osnovu tih odredbi, takođe imate pravo prigovora na obradu vaših podataka o ličnosti od strane naše kompanije za potrebe direktnog marketinga, što uključuje i profilisanje u meri u kojoj je to povezano sa takvim direktnim marketingom.
7) Imate pravo na automatizovano pojedinačno odlučivanje ako utvrdite ili verujete da je obrada nezakonita ili suprotna vašim pravima.
Prilikom obrade podataka o ličnosti ne postoji automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje, kako je navedeno u članu 22. stavovima 1. i 4. GDPR-a.
8) Imate pravo da povučete svoj pristanak na obradu vaših podataka o ličnosti ako se obrada vaših podataka o ličnosti zasniva na pristanku, bez uticaja na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.
9) Imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu, takav organ je Kancelarija za zaštitu podataka o ličnosti Slovačke republike, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/.
10) Imate pravo da podnesete zahtev, pitanje ili žalbu našoj kompaniji.
Možete da pošaljete svoje zahteve, pitanja ili pritužbe našoj kompaniji imejlom na [email protected] ili poštom na registrovanu adresu naše kompanije.
Na vaš zahtev, pitanje ili žalbu odgovorićemo besplatno u roku od 30 dana. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, možemo da produžimo ovaj rok za još 60 dana. U tom slučaju ćemo vas obavestiti o produženju perioda kao i o razlozima za njegovo produženje.
U slučaju da su vaš zahtev, pitanje ili žalba naizgled nepotpuni ili ponovljeni, možemo naplatiti razumnu administrativnu naknadu za pokrivanje troškova povezanih sa pružanjem ove usluge.

VI. VAŠA PRAVA KAO SUBJEKTA PODATAKA

Naša kompanija kao kontrolor može izmeniti ove Uslove zaštite podataka o ličnosti, posebno u svrhu uvrštavanja zakonskih izmena ili ažuriranja svrha i pravnih osnova obrade podataka o ličnosti ili iz drugih razloga. Izmenjeni Uslovi za zaštitu podataka o ličnosti biće objavljeni na našoj veb stranici.

U Bratislavi, 25. maja 2018.