Policy

Politika integrovaného manažerského systému

Společnosti MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. 1 r. o., Mertel RG Česká republika, spol. s r.o. a Mertel RG Events GmbH, zaměřené na marketingovou komunikaci, propagační činnost a na organizaci a manageování eventov, různých společenských akcí a akcí, vzdělávacích aktivit, konzultačních činností, které nabízejí prostřednictvím svých lidí a nasbíraných zkušeností poskytuje každému zákazníkovi nezapomenutelný zážitek, marketingová a komunikační řešení , prostřednictvím uskutečnění eventu, či jiné aktivity, tvorbou kampaně a komunikačních řešení, dle jeho zadání požadavků. Vizí sítí společností je být součástí 5ti největších reklamních a marketingových agentur ve střední a východní Evropě, poskytnout zákazníkovi absolutní pohodlí vyřízení jeho požadavku jedním mailem či jedním telefonátem. Prostřednictvím digitalizace a projektu Orchestru sdílet a sjednocovat různé umělce, bez ohledu na to kde se nacházejí, zda z jaké země pocházejí, šanci má každý. V souladu s vizí a posláním společností, je rovněž trvalé uspokojování potřeb nových i stálých zákazníků, s ohledem na požadavky vyplývající ze specifik každého konkrétního zákazníka, založených na vysoké úrovni znalostí a zkušeností pracovníků společnosti a jejich udržování na špičkové světové úrovni. Cílem je neustálé zvyšování efektivnosti a kvality poskytovaných služeb, systému jakosti a vývoje společnosti interních procesů a jejich efektivnosti ke zlepšování schopnosti reakce vývoje trhu a měnící se prostředí.

Politika systému managementu kvality (SMK)

Ke splnění deklarovaných závazků společnosti v oblasti zajištění kvality zavedly společnosti skupiny Mertel opatření, která zajišťují naplnění očekávání zákazníků při využití služeb společnosti. Spokojenost a loajalita našich zákazníků považujeme za základ pro úspěšný rozvoj našeho podnikání, proto poskytujeme služby, které pomáhají naplnit potřeby a očekávání našich zákazníků. Podporujeme atmosféru otevřené komunikace, plně využíváme a rozvíjíme tvůrčí potenciál našich pracovníků i umělců vyskytujících se po celém světě, díky kterému dosahujeme vysoké kvality našich služeb. Řízením a monitorováním klíčových procesů společnost zajišťuje, že naše služby si udržují stabilně vysokou kvalitu, kterou naši zákazníci očekávají. Soustřeďujeme své úsilí zejména tam, kde můžeme ovlivnit kvalitu našich služeb, čímž předcházíme neefektivnímu zvyšování nákladů a ztrátě spokojenosti ze strany zákazníků. Aktivně vyhledáváme příležitosti pro zlepšování, pružně a rychle je využíváme a změny promítáme do našich služeb, čímž zvyšujeme jejich hodnotu.

Politika environmentálního manažerského systému (EMS)

Ve společnostech skupiny Mertel jsme zavedli systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001, který se zavazujeme soustavně zlepšovat v oblasti životního prostředí a tím chceme přispět k jeho zachování pro budoucí generace.

Uvědomuje si zodpovědnost vůči životnímu prostředí, proto se řídíme následujícími principy:
• Ve společnostech vykonáváme činnosti v souladu s environmentálními právními normami, předpisy a dalšími požadavky, které jsme se zavázali plnit.
• V péči o životní prostředí uplatňujeme preventivní opatření, čímž směřujeme k neustálému zlepšování životního prostředí.
• Minimalizujeme znečišťování životního prostředí přijímáním a realizací environmentálních cílů a programů.
• Systematicky zvyšujeme povědomí všech zaměstnanců o osvědčených postupech a principech ochrany životního prostředí.
• Komunikujeme se státní správou, samosprávou a všemi zúčastněnými stranami a vyměňujeme si zkušenosti v environmentální oblasti.

Politika manažerského systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Zavedením systému managementu BOZP podle normy OHSAS 18001, jehož prostřednictvím se zavazujeme soustavně zlepšovat v dané oblasti, čímž chceme přispět ke snižování ohrožení při práci a zlepšovat bezpečnost práce na všech pracovištích naší společnosti.

Uvědomuje si zodpovědnost vůči ochraně zdraví a lidského života, proto se řídíme následujícími principy:
• Ve společnostech vykonáváme činnosti v souladu se všemi právními a jinými požadavky v oblasti BOZP.
• Preferujeme prevenci ve všech manažerských rozhodnutích pro eliminaci pracovních úrazů a snižování rozsahu nebezpečí při práci.
• Garantujeme prioritu trvale udržitelného rozvoje a neustálého zvyšování povědomí řízených osob s cílem zvyšování ochrany zdraví při práci, protože bezpečnost považujeme za nedílnou součást našich podnikatelských aktivit.

Politika manažerského systému informační bezpečnosti (ISMS)

Mezi hlavní cíle společností patří zajištění bezpečnosti informací pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která chrání informační aktiva tak, aby poskytla odpovídající míru jistoty našim zákazníkům a partnerům. Tento cíl je naplňován vybudováním, zavedením, provozováním, kontrolováním, údržbou a neustálým zlepšováním dokumentovaného systému řízení bezpečnosti informací v kontextu podnikatelských aktivit a rizik společnosti. Základními zdroji pro řízení bezpečnosti informací v rámci společností jsou právní předpisy, standardy, normy a doporučení, která musí být v procesu řízení bezpečnosti informací respektována. Pod pojmem bezpečnost informací rozumíme proces zabezpečování ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti. Pro zabezpečení našich podnikatelských cílů a aktivit, případně plnění legislativních požadavků, vytváříme, zpracováváme a udržujeme informace různého charakteru, které vyžadují zajištění jejich bezpečnosti.
Politika integrovaného systému managementu je závazná pro všechny pracovníky společnosti MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. 12 r. o., Mertel RG Česká republika, spol. s r.o. a Mertel RG Events GmbH, a jsou s ní obeznámeni všichni pracovníci, a vztahuje se na hlavní podnikatelské aktivity a služby společnosti MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o., Mertel RG Česká republika, spol. s r.o. a Mertel RG Events GmbH.

V Bratislavě, dne 01.05.2016