Terms and conditions

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb spoločnosti MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o., so sídlom. Šoltésovej 7325/14, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 38524/B (ďalej len „VOP“)

1. Definícia pojmov

Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových
právnych vzťahoch medzi poskytovateľom a záujemcom alebo objednávateľom, týkajúcich sa poskytovania služieb,
pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak. Na účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
a) poskytovateľ - obchodná spoločnosť MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o., so sídlom. Šoltésovej
7325/14, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 38524/B
b) záujemca - fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá má záujem o poskytnutie služby zo
strany poskytovateľa;
c) objednávateľ - fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá si u poskytovateľa objednala
poskytnutie služby;
d) služba – výkon činnosti špecifikovanej v zmluve;
e) objednávka - žiadosť záujemcu o poskytnutie služby zo strany poskytovateľa, obsahujúca špecifikáciu
požadovanej služby a identifikáciu záujemcu, a to minimálne obchodné meno, sídlo a IČO pri právnických
osobách a meno, priezvisko, bydlisko pri fyzických osobách, obchodné meno, miesto podnikania a IČO pri
fyzických osobách - podnikateľoch;
f) ponuka – návrh poskytovateľa na poskytnutie služby pre záujemcu, obsahujúca špecifikáciu požadovanej služby
a identifikáciu záujemcu, a to minimálne obchodné meno, sídlo a IČO pri právnických osobách a meno,
priezvisko, bydlisko pri fyzických osobách, obchodné meno, miesto podnikania a IČO pri fyzických osobách -
podnikateľoch;
g) zmluva - záväzkový právny vzťah, na základe ktorého poskytovateľ poskytuje službu objednávateľovi za
dohodnutých podmienok, ktorý vzniká okamihom akceptácie objednávky zo strany poskytovateľa alebo
akceptáciou ponuky zo strany záujemcu;
h) akceptácia - odsúhlasenie objednávky zo strany poskytovateľa voči záujemcovi alebo odsúhlasenie ponuky zo
strany záujemcu voči poskytovateľovi, a to ústne, písomne, samotným plnením alebo akoukoľvek inou formou,
z ktorej vyplýva súhlasný prejav vôle jednej strany nadväzujúci na prejav vôle druhej strany;
i) cenník - dokument vydaný zo strany poskytovateľa obsahujúci odmeny za služby poskytované poskytovateľom
ako aj hodinové alebo tarifné ceny pri výkone jednotlivých druhov činností, ktorý je počas celej doby svojej
platnosti dostupný na internetovej stránke poskytovateľa www.mertel-events.com a v sídle poskytovateľa.

2. Úvodné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti poskytovateľa na jednej strane a záujemcu alebo objednávateľa na druhej strane pri poskytovaní služieb, pokiaľ nie je medzi nimi dohodnuté inak.
2. V prípade, ak nastane rozpor medzi VOP a zmluvou uzatvorenou medzi poskytovateľom a objednávateľom, majú prednosť ustanovenia uzatvorenej zmluvy.

3. Uzavretie zmluvy

1. Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára okamihom, keď prejav akceptácie objednávky zo strany poskytovateľa dôjde do dispozície záujemcu alebo prejav akceptácie ponuky zo strany záujemcu dôjde do dispozície poskytovateľa.
2. Dohoda pri uzavieraní zmluvy, že časť zmluvy sa medzi stranami dohodne dodatočne po jej uzavretí, nemá vplyv
na platnosť zostávajúcej časti zmluvy obsiahnutej v objednávke alebo ponuke, ktorá bola medzi stranami riadne
dohodnutá alebo voči ktorej strana nenamietala.
3. Poskytovateľ a objednávateľ sú uzavretou zmluvou viazaní až do splnenia záväzkov zo zmluvy alebo do dňa jej
zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcim z týchto VOP, zmluvy alebo
platných právnych predpisov.
4. Uzatvorenú zmluvu možno meniť, dopĺňať alebo rušiť len na základe vzájomnej dohody poskytovateľa a
objednávateľa, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

3. Práva a povinnosti

1. Objednávateľ:
a) je povinný prijať službu a jej poskytnutie na žiadosť poskytovateľa písomne potvrdiť;
b) je povinný zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu a náklady v stanovenej lehote splatnosti;
c) je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri poskytovaní služby súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu poskytnutiu
služby, a to v rozsahu, lehote a spôsobom, v akom bude zo strany poskytovateľa k poskytnutiu súčinnosti
vyzvaný;
d) je povinný preukázať poskytovateľovi autorské práva alebo súhlas autora s použitím obrázkov, textácii, videí
a iných podkladov, ktoré požaduje zapracovať pri poskytnutí služby zo strany poskytovateľa alebo ktoré za
týmto účelom poskytovateľovi poskytol. Poskytovateľ použitím materiálov podľa predchádzajúcej vety pri
poskytnutí služby nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv tretích osôb ani za škodu takto
vzniknutú.
e) má právo na poskytnutie služby za dohodnutých podmienok;
f) má právo kontrolovať poskytovanie služby v časoch dohodnutých s poskytovateľom;
g) má právo na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na
poskytnutie služby, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom
na okolnosti a pomery možné a očakávateľné;
h) má právo kedykoľvek požiadať poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie služby, pokiaľ služba nebola
už poskytnutá; zmena, rozšírenie alebo zúženie služby sa riadia podmienkami stanovenými týmito VOP, ak
nie je medzi stranami dohodnuté inak.
2. Poskytovateľ:
a) je povinný poskytnúť na základe zmluvy objednávateľovi službu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,
b) je povinný pri poskytovaní služby rešpektovať pokyny objednávateľa, pokiaľ tieto nepovažuje pri využití
odbornej starostlivosti za nevhodné. V prípade nevhodných pokynov zo strany objednávateľa, je
poskytovateľ povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov. Pokiaľ objednávateľ trvá na
svojich pokynoch i po upozornení zo strany poskytovateľa, nezodpovedá poskytovateľ za riadne a včasné
poskytnutej služby,
c) má právo na riadne a včasné zaplatenie odmeny a nákladov,
d) má právo požadovať od objednávateľa poskytnutie zálohy za službu alebo náklady;
e) má právo dodatočne vyúčtovať služby alebo náklady, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej
objednávky objednávateľa nebolo možné zahrnúť do pôvodnej odmeny služby alebo nákladov;
f) má právo dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie služby, pokiaľ objednávateľ
porušil povinnosti podľa zmluvy alebo týchto VOP, najmä neposkytol požadovanú súčinnosť, nezaplatil
dojednanú odmenu za službu alebo náklady v lehote jej splatnosti, porušil povinnosť prijať službu a jej
prijatie potvrdiť alebo písomne oznámil, že má záujem na ukončení zmluvy zaplatením určitej sumy ako
odstupného, až do času, kým nebude objednávateľom vykonaná náprava; v takom prípade sa lehoty na
poskytnutie služby predlžujú o dobu prerušenia služby a poskytovateľ sa nemôže dostať do omeškania s jej
poskytnutím;
g) má právo umiestniť na všetkých poskytnutých službách, resp. akýchkoľvek výstupov z poskytnutých služieb
svoje obchodné meno, prípadne iné označenie, ktoré má právo používať a odkaz na svoju internetovú stránku
www.mertel-events.com;
h) má právo používať vo svojich propagačných materiáloch a prezentáciách základné informácie o
poskytnutých službách slúžiace na prezentáciu poskytovateľa a jeho činnosti, vrátane uvedenia loga a
obchodného mena objednávateľa;
i) má právo informovať objednávateľa o poskytovaných službách a iných aktivitách poskytovateľa e-mailom
alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);
j) má právo odmietnuť poskytnutie služby objednávateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie služby
dočasne pozastavené alebo poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil
od zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností objednávateľom.

4. Odmena a platobné podmienky

1. Poskytovateľ má nárok na odmenu za riadne a včas poskytnutú službu podľa aktuálneho cenníka, ak nie je medzi
stranami dohodnutá odmena podľa odsúhlasenej cenovej ponuky poskytovateľa. Odmena za službu nezahŕňa
náklady vynaložené v súvislosti s poskytnutím služby, ak z odsúhlasenej cenovej ponuky poskytovateľa
nevyplýva inak.
2. Odmena poskytovateľa je splatná v lehote 14 dní od vystavenia faktúry zo strany poskytovateľa. V prípade
služby, ktorá má trváci alebo opakujúci sa charakter, je odmena poskytovateľa splatná mesačne pozadu.
3. V prípade, ak objednávateľ počas poskytovania služby požaduje od poskytovateľa zmenu alebo doplnenie služby,
vzniká poskytovateľovi nárok na zvýšenie odmeny za požadované zmeny alebo doplnenie služby v rozsahu
skutočne odpracovaných hodín alebo tarifnej odmeny podľa cenníka aktuálneho v čase zmeny alebo doplnenia
služby, ak nie je medzi stranami dohodnuté inak. V prípade, ak objednávateľ počas poskytovania služby požaduje
od poskytovateľa zúženie služby, nemá objednávateľ nárok na zníženie odmeny za služby, ak nie je medzi
stranami dohodnuté inak.
4. Poskytovateľ je oprávnený požadovať úhradu zálohy. V prípade, ak poskytovateľ požaduje úhradu zálohy, má
nárok na zloženie zálohy pred začatím poskytovania služby. V prípade, ak nedôjde k úhrade zálohy v súlade
s požiadavkou poskytovateľa, je poskytovateľ oprávnený, nie však povinný, začať s poskytovaním služby.
V prípade, ak nedôjde k úhrade zálohy v súlade s požiadavkou poskytovateľa a poskytovateľ nezačne
s poskytovaním služby platí, že lehota na poskytnutie služby neplynie.
5. Záloha, odmena a náklady sa považujú za uhradené momentom pripísania platby na účet poskytovateľa.
6. V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny alebo nákladov, je poskytovateľ
oprávnený od objednávateľa požadovať zaplatenie a objednávateľ sa v takom prípade zaväzuje poskytovateľovi
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania, a to až do
úplnej úhrady dlžnej čiastky. Uhradením zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nie je dotknutý nárok
poskytovateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.
7. V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny alebo nákladov pri službe, ktorá má
opakujúci sa alebo trvalý charakter, je poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie služby. Prerušenie
poskytovania služby poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, nie je dotknutá povinnosť objednávateľa
dodržiavať tieto VOP, najmä hradiť poskytovateľovi odmenu a náklady.
8. Poskytovateľova zodpovednosť za škodu je obmedzená len na ním zavinenú skutočnú škodu, a to do výšky
odmeny uhradenej zo strany objednávateľa poskytovateľovi. Ušlý zisk objednávateľa je z náhrady škody
vylúčený.

5. Zánik zmluvy

1. Zmluva zaniká:
a) vzájomnou písomnou dohodou poskytovateľa a objednávateľa,
b) písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa alebo poskytovateľa v prípade, ak sa jedná o opakujúcu sa
službu alebo trvácu službu,
c) písomným odstúpením zo strany objednávateľa alebo poskytovateľa,
d) písomným oznámením objednávateľa a zaplatením sumy ako odstupného (storno poplatok) poskytovateľovi,
v prípade, ak je výška storno poplatku dojednaná v zmluve,
e) zánikom objednávateľa alebo poskytovateľa bez právneho nástupcu.
2. Objednávateľ a poskytovateľ sa môže dohodnúť na ukončení zmluvy písomnou dohodou podpísanou oboma
stranami.
3. Objednávateľ aj poskytovateľ sú oprávnení vypovedať zmluvu v prípade opakujúcej sa alebo trvácej služby v
jednomesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť prvý deň mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.
4. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
a) z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
b) ak objednávateľ neposkytne poskytovateľovi súčinnosť, na ktorej poskytnutie ho objednávateľ vyzval, a to
ani v dodatočne poskytnutej lehote 5 (piatich) dní odo dňa doručenia výzvy na jej poskytnutie,
c) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek časti zálohy, odmeny alebo nákladov o viac ako 5 (päť
dní) a dlžnú sumu neuhradí ani v dodatočne poskytnutej lehote 5 (piatich) dní odo dňa doručenia výzvy na
jej uhradenie,
d) ak bolo na majetok objednávateľa začaté konkurzné konanie alebo podaný návrh na povolenie
reštrukturalizácie alebo návrh na výkon exekúcie.
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
a) z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
b) ak je poskytovateľ v omeškaní s poskytnutím služby v stanovenom konečnom termíne dodania o viac ako 5
(päť dní) a službu neposkytne ani v dodatočne poskytnutej lehote 5 (piatich) dní odo dňa doručenia výzvy na
jej dodanie,
c) ak bolo na majetok poskytovateľa začaté konkurzné konanie alebo podaný návrh na povolenie
reštrukturalizácie alebo návrh na výkon exekúcie.
6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne bez uvedenia dôvodu ukončiť zmluvu doručením písomného oznámenia
o ukončení zmluvy poskytovateľovi a zaplatením určitej sumy ako odstupného.
7. Ukončenie zmluvy nemá vplyv na existenciu práv a povinností, ktoré objednávateľovi a poskytovateľovi vznikli
počas jej platnosti a ku dňu ukončenia neboli vysporiadané.

6. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2019
2. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.mertel-events.com
3. Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený zmeniť a upraviť obsah týchto VOP. Poskytovateľ je povinný zverejniť nové znenie VOP minimálne 7 dní pred ich účinnosťou na svojej internetovej stránke www.mertel-events.com

Contact Us
First
Last
This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite