Policy

Politika integrovaného manažérskeho systému

Spoločnosti MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o., Mertel RG Česká republika, spol. s r.o. a Mertel RG Events GmbH, zamerané na marketingovú komunikáciu, propagačnú činnosť a na organizáciu a manažovanie eventov, rôznych spoločenských akcií a podujatí, vzdelávacích aktivít, konzultačných činností, ktoré ponúkajú prostredníctvom svojich ľudí a nazbieraných skúseností poskytuje každému zákazníkovi nezabudnuteľný zážitok, marketingové a komunikačné riešenia, prostredníctvom uskutočnenia eventu, či inej aktivity, tvorbou kampane a komunikačných riešení, podľa jeho zadania požiadaviek. Víziou sietí spoločností je byť súčasťou 5tich najväčších reklamných a marketingových agentúr v strednej a východnej Európe, poskytnúť zákazníkovi absolútne pohodlie vybavenia jeho požiadavky jedným mailom, či jedným telefonátom. Prostredníctvom digitalizácie a projektu Orchestra zdieľať a zjednocovať rôznych umelcov, bez ohľadu na to kde sa nachádzajú, či z akej krajiny pochádzajú, šancu má každý. V súlade s víziou a poslaním spoločností, je rovnako trvalé uspokojovanie potrieb nových i stálych zákazníkov, s ohľadom na požiadavky vyplývajúce zo špecifík každého konkrétneho zákazníka, založených na vysokej úrovni znalostí a skúseností pracovníkov spoločnosti a ich udržiavanie na špičkovej svetovej úrovni. Cieľom je neustále zvyšovanie efektívnosti a kvality poskytovaných služieb, systému kvality a vývoju spoločnosti interných procesov a ich efektívnosti k zlepšovaniu schopnosti reakcie vývoju trhu a meniace sa prostredie.

Politika systému manažérstva kvality (SMK)

Na splnenie deklarovaných záväzkov spoločnosti v oblasti zabezpečenia kvality zaviedli spoločnosti skupiny Mertel opatrenia, ktoré zabezpečujú naplnenie očakávaní zákazníkov pri využití služieb spoločnosti. Spokojnosť a lojálnosť našich zákazníkov považujeme za základ pre úspešný rozvoj nášho podnikania, preto poskytujeme služby, ktoré pomáhajú naplniť potreby a očakávania našich zákazníkov. Podporujeme atmosféru otvorenej komunikácie, plne využívame a rozvíjame tvorivý potenciál našich pracovníkov, ako aj umelcov vyskytujúcich sa po celom svete, vďaka ktorému dosahujeme vysokú kvalitu našich služieb. Riadením a monitorovaním kľúčových procesov spoločnosť zabezpečuje, že naše služby si udržujú stabilne vysokú kvalitu, ktorú naši zákazníci očakávajú. Sústreďujeme svoje úsilie najmä tam, kde môžeme ovplyvniť kvalitu našich služieb, čím predchádzame neefektívnemu zvyšovaniu nákladov a strate spokojnosti zo strany zákazníkov. Aktívne vyhľadávame príležitosti pre zlepšovanie, pružne a rýchlo ich využívame a zmeny premietame do našich služieb, čím zvyšujeme ich hodnotu.

Politika environmentálneho manažérskeho systému (EMS)

V spoločnostiach skupiny Mertel sme zaviedli systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, ktorý sa zaväzujeme sústavne zlepšovať v oblasti životného prostredia a tým chceme prispieť k jeho zachovaniu pre budúce generácie.

Uvedomuje si zodpovednosť voči životnému prostrediu, preto sa riadime nasledovnými princípmi:
• V spoločnostiach vykonávame činnosti v súlade s environmentálnymi právnymi normami, predpismi a ďalšími požiadavkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
• V starostlivosti o životné prostredie uplatňujeme preventívne opatrenia, čím smerujeme k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia.
• Minimalizujeme znečisťovanie životného prostredia prijímaním a realizáciou environmentálnych cieľov a programov.
• Systematicky zvyšujeme povedomie všetkých zamestnancov o najlepších postupoch a princípoch ochrany životného prostredia.
• Komunikujeme so štátnou správou, samosprávou a všetkými zainteresovanými stranami a vymieňame si skúsenosti v environmentálnej oblasti.

Politika manažérskeho systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Zavedením systému manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001, prostredníctvom ktorého sa zaväzujeme sústavne zlepšovať v danej oblasti, čím chceme prispieť k znižovaniu ohrození pri práci a zlepšovať bezpečnosť práce na všetkých pracoviskách našej spoločnosti.

Uvedomuje si zodpovednosť voči ochrane zdravia a ľudského života, preto sa riadime nasledovnými princípmi:
• V spoločnostiach vykonávame činnosti v súlade so všetkými právnymi a inými požiadavkami v oblasti BOZP.
• Preferujeme prevenciu vo všetkých manažérskych rozhodnutiach pre elimináciu pracovných úrazov a znižovanie rozsahu nebezpečenstiev pri práci.
• Garantujeme prioritu trvalo udržateľného rozvoja a neustáleho zvyšovania povedomia riadených osôb s cieľom zvyšovania ochrany zdravia pri práci, pretože bezpečnosť považujeme za neoddeliteľnú súčasť našich podnikateľských aktivít.

Politika manažérskeho systému informačnej bezpečnosti (ISMS)

Medzi hlavné ciele spoločností patrí zabezpečenie bezpečnosti informácií pomocou primeraných a zodpovedajúcich opatrení, ktoré chránia informačné aktíva tak, aby poskytli zodpovedajúcu mieru istoty našim zákazníkom a partnerom. Tento cieľ je napĺňaný vybudovaním, zavedením, prevádzkovaním, kontrolovaním, údržbou a neustálym zlepšovaním dokumentovaného systému riadenia bezpečnosti informácií v kontexte podnikateľských aktivít a rizík spoločnosti. Základnými zdrojmi pre riadenie bezpečnosti informácií v rámci spoločností sú právne predpisy, štandardy, normy a odporúčania, ktoré musia byť v procese riadenia bezpečnosti informácií rešpektované. Pod pojmom bezpečnosť informácii rozumieme proces zabezpečovania ochrany informácií na potrebnej úrovni z hľadiska ich dôvernosti, integrity a dostupnosti. Pre zabezpečenie našich podnikateľských cieľov a aktivít, prípadne plnenie legislatívnych požiadaviek, vytvárame, spracovávame a udržujeme informácie rôzneho charakteru, ktoré vyžadujú zabezpečenie ich bezpečnosti.
Politika integrovaného systému manažérstva je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o., Mertel RG Česká republika, spol. s r.o. a Mertel RG Events GmbH, a sú s ňou oboznámení všetci pracovníci, a vzťahuje sa na hlavné podnikateľské aktivity a služby spoločnosti MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o., Mertel RG Česká republika, spol. s r.o. a Mertel RG Events GmbH.

V Bratislave, dňa 01.05.2016

Contact Us
First
Last
This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite